3. Arts informatie

Inleiding
Als huisarts of bedrijfs(arbo-verzekerings)arts weet u dat ongeveer 60 tot 70 % van de mensen die met langdurig ziekteverlof gaat, een psychisch probleem heeft. Een deel van deze mensen kan door een goede loopbaanbegeleiding en/of coaching weer op weg worden geholpen door een P&O functionaris of leidinggevende. Echter een aantal van deze mensen heeft meer professionele hulp nodig in de vorm van psychotherapie, omdat een meer wezenlijke verandering noodzakelijk is. Voor deze mensen is het weinig zinvol om snel via een regulier meestal kort re-integratietraject weer terug te keren in hun oude functie of een nieuwe baan te zoeken. Omdat de kans dat dit mislukt groot is. Voor de werkgever is dat een kostbare zaak en voor de werknemer alleen maar buitengewoon ontmoedigend. Uitkeringsinstanties zien hun cliënten snel terugvallen en blijken de besteedde gelden weinig effectvol.

Wat is re-integratietherapie?

Deze therapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op een gezonde afstemming van de mens met zijn werkomgeving. Re-integratietherapie is gericht op het hanteren en/of oplossen van psychische problemen die een goed functioneren op het werk in de weg staan. Met de therapie wordt beoogd de cliënt zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen.

Doelgroepen

Mensen die regelmatig of voor langere tijd uit het arbeidsproces wegvallen of dreigen weg te vallen wegens psychische problemen. Bijvoorbeeld mensen die

 • zich overbelast voelen
 • geen plezier meer ervaren in werken
 • problemen hebben  in het contact met collega’s, leidinggevenden of klanten
 • keer op keer tegen conflicten aanlopen
 • in een ontslagpositie zitten zonder te begrijpen waarom
 • hun plotselinge fysieke beperking niet goed weten in te zetten en daardoor psychisch vast zitten.

Indicatie
 • Psychologisch: depressie, burnout, onzekerheid, minderwaardigheidsgevoelens, faalangst, rouwverwerking
 • Sociaal: problemen in werkrelaties, bijvoorbeeld te lage of te hoge assertiviteit
 • Emotioneel: gevoelig zijn voor verwachtingen van anderen, niet meer kunnen relativeren.

Contra-indicatie, ernstige psychiatrische problematiek en ernstige verslavingsproblematiek

 
Hoe werkt Re-integratietherapie?

Re-integratietherapie handelt over de wisselwerking tussen de medewerker en diens werkomgeving. Ook wanneer problemen in de privé-sfeer blijken te liggen, wordt in re-integratietherapie uiteindelijk altijd weer de koppeling gemaakt naar de werksituatie. Bij een intake werken therapeut en klant de hulpvraag nader uit. Centraal hierbij staan signalen omtrent eigen behoeften en die vanuit de omgeving en het hanteren van de frustratie als die behoeften en wensen niet vervuld kunnen worden. Wanneer het doel is geformuleerd wordt een schatting gemaakt van het aantal benodigde sessies en stelt de therapeut een offerte op. Wanneer de werkgever, de arbodienst, het UWV of het re-integratiebedrijf akkoord is gegaan gaan de therapiesessies van start.  Aanvullend:Re-integratietherapie is een psychotherapeutische aanvulling op de meest gangbare vormen van loopbaanbegeleiding, outplacement, coaching e.d. Re-integratietherapie dient vóóraf te gaan aan een begeleidingstraject door een re-integratiebedrijf. Soms blijkt iemand die werkeloos is, na re-integratietherapie geen begeleiding meer nodig te hebben richting de arbeidsmarkt. Wanneer echter nog wel een traject door een re-integratiebureau nodig blijkt, kan dit door de resultaten van de therapie soepeler verlopen.

De aangesloten therapeuten

Alle therapeuten zijn deskundig opgeleid en werken vanuit een holistische visie. Zij zijn aangesloten bij een aantal belangrijke beroepsorganisaties in een aantal psychotherapiemodaliteiten zoals, Gestalttherapie, Integratieve psychotherapie, Hypnotherapie e.a. en zoals deze worden erkend door de NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie www.nap-psychotherapie.nl). Deze psychotherapiestromingen zijn eveneens in Europees verband erkend (www.europsyche.org.  Ook kunnen onze therapeuten aangesloen zijn bij de NVPA (Ned. Ver. voor Agogen en psychologen www.nvpa.org).

Door deze kwaliteitseisen kunnen cliënten in aanmerking komen voor vergoedingen door hun ziektekostenverzekeraars (hetzij 1e lijn psychologische zorg hetzij in de complementaire zorg) .  De ervaren leden onderschrijven de ethische code en hanteren de klachtenregeling van de beroepsorganisaties. Zij nemen verplicht deel aan intervisie en supervisie. Zij zijn bekend met de DSM-IV diagnostiek. Door deze kwaliteitseisen kunnen cliënten in aanmerking komen voor vergoedingen door hun ziektekostenverzekeraars. Hun lidmaatschap biedt een waarborg voor duurzaam resultaat.

Alle op deze website genoemde therapeuten zijn bovendien goed bekend met de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en hanteren de gebruikelijke "gedragscodes”.

Opdrachtgevers kunnen zijn

 • Werkgevers (in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter)
 • Re-integratiebureaus
 • Uitkeringsinstanties (UWV, Gemeentelijke Sociale Diensten)
 • Arbodiensten
Meer informatie nodig?
U kunt het desbetreffende profiel ten behoeve van artsen en andere (para-) medici downloaden via
Comments